FATİH ITRİYAT MEDİKAL VE ECZA DEPOSU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

I. BÖLÜM - GİRİŞ

1. Giriş

Fatih Itriyat Medikal ve Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) için kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususlarında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) ve ilgili yasal mevzuatta belirlenen şartlara ve hukuka uygunluk kriterlerine azami şekilde uyum sağlanması en önemli öncelikler arasında yer aldığı gibi, bu hususa sadece mevzuata uygunluk açısından değil en temel insan haklarından olan özel hayatın gizliliğine riayet etme çerçevesinde yüksek hassasiyetle yaklaşılmaktadır.

İşbu Fatih Itriyat Medikal ve Ecza DeposuSanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konularında uygulanan temel ilkeler şeffaf bir şekilde ortaya konulmakta, muhataplar açık bir şekilde bilgilendirilmekte ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususlarının hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi bir Şirket politikası haline getirilmektedir. Yine işbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında uyulması gereken kurallar ve temel ilkeler çerçevesinde yürütülecek süreçler açıklanmakta ve bu süreçlerin hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

2. Amaç

Anayasamızın “özel hayatın gizliliği” başlıklı 20. maddesine göre; herkes, kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu bağlamda; işbu Politika ile gerçek kişi olan kişisel veri sahiplerinin başta özel hayatın gizliliği hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin hassasiyetle korunmasının sağlanması, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında ilgili yasal mevzuatta belirlenen ve hak sahiplerinin menfaatlerine uygun bir şekilde Şirketimizin uyacağı ve uygulayacağı usul ve esasların belirlenmesi ve bu usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahipleri başta olmak üzere tüm ilgililerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

3. Kapsam

İşbu Politika; gerçek kişi olmak kaydıyla, Şirket Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, Şirket Hissedarlarımızın, Şirket İş Ortaklarımızın, Şirket Yetkililerimizin, Ziyaretçilerimizin, Şirket Müşterilerimizin, Potansiyel Müşterilerimizin ve Üçüncü Kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinin işlenmesini ve korunmasını kapsamaktadır. Burada belirtilen kişisel veri sahipleri açısından işbu Politika hükümlerinin tamamı uygulama kapsamında yer alabileceği gibi hükümlerin yalnızca bir kısmının uygulanması da söz konusu olabilecektir. İşlenen verinin “Kişisel Veri” niteliğinde olmaması veya veri sahibinin tüzel kişi olması halinde işbu Politikada belirlenen usul ve esaslar uygulanmayacaktır.

4. Politikanın Yürürlüğü

İşbu politika Şirketimiz tarafından düzenlenmiş olup, Şirketimizin internet adresinde (http://www.fatihecza.com.tr/) yayımlanarak yürürlüğe girer. Kişisel veri sahipleri ve ilgili kişiler bu politikaya internet adresimizden ulaşabilecekleri gibi talepleri halinde de Şirketimiz tarafından erişimlerine sunulur.

5. Tanımlar

Bu Politikanın uygulanmasında kullanılan kavram ve ifadelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

Çalışan Adayı : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kurul : Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel Verisi işlenen Şirket Hissedarlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, Ziyaretçileri, Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri ve Üçüncü Kişileri ifade eder.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Müşteri : Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan veya yararlanmış olan gerçek kişilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Potansiyel Müşteri : Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulanabileceği ve müşteri haline gelebileceği değerlendirilen gerçek kişilerdir.

Şirket / Şirketimiz : Fatih Itriyat Medikal ve Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şirket Hissedarı : Fatih Itriyat Medikal ve Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hissedarı gerçek kişilerdir.

Şirket Çalışanı : Şirketimizle yapmış olduğu iş sözleşmesi gereği Şirketimizin uhdesinde bulunan tüm birimlerde görevlendirilen gerçek kişilerdir.

Şirket İş Ortağı : Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerde (iş ortağı, tedarikçi, bayi gibi) çalışanlar, hissedarlar ve yetkililer olmak üzere, tüm gerçek kişileri ifade eder.

Şirket Yetkilisi : Fatih Itriyat Medikal ve Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu üyesi veya diğer pozisyonlarda çalışan yetkili gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi : İşbu Politikada yer alan herhangi bir Kişisel Veri Sahibi kategorisine girmeyen diğer kişileri ifade eder.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel Verilerin içeriklerine göre ayrılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Ziyaretçi : Şirketimizin sahip olduğu yerleşkeleri veya internet sitemizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişileri ifade eder.

II. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE ALAKALI HUSUSLAR

1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

a. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili yasal mevzuatta belirlenen şartlara ve dürüstlük kurallarına uygun olarak hareket etmektedir. Şirketimiz; kişisel veri sahiplerini aydınlatma yükümlülüğüne uygun olarak ve şeffaf bir şekilde kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yerine getirmektedir.

b. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Şirketimiz işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakta ve periyodik olarak kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğini denetlemektedir. Ayrıca Şirketimiz tarafından; kişisel veri sahiplerinin, verilerinin güncellenmesi veya işlenen verilerdeki hatalara ilişkin olarak ilgili birimlerimize başvurabilmesi için gerekli imkan ve olanaklar sağlanmaktadır.

c. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin içeriğini ve kapsamını açık ve kişisel veri sahiplerinin erişimine imkan sağlayacak bir şekilde belirlemiştir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; yasal mevzuatın çizdiği çerçeveye uygun olacak şekilde ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan meşru amaçlar dahilinde işlenmektedir.

ç. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz kişisel verileri; belirlenen amaçlarını ve ticari faaliyetlerini gerçekleştirilebilmesine elverişli olarak ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmak suretiyle işlemektedir.

Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyeti ile gerçekleştirilmesi beklenen amaç arasında makul bir dengenin kurulmasını sağlamakta diğer bir ifadeyle veri işlemesinin amacını gerçekleştirecek ölçüde olması hususunda yüksek hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olmayan kişisel verileri toplamamakta ve/veya işlememekte, veri sorumlusu olarak amacı çerçevesinde ölçülülük ilkesine uygun olarak ilgili kişiden minimum düzeyde bilgi talep etmekte, bunun dışında amacı için gerekli olmayan veri işlemeden kaçınmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerin yalnızca belirli amaçlar için ve gerektiği kadar toplamakta, amacın gerektirdiği yerlerde kullanmaktadır.

d. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler işleme amaçlarının ortadan kalması veya yasal mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile silinerek, yok edilerek veya anonimleştirilerek birimlerimizin veri akışlarından çıkarılmaktadır. Kişisel verilerin Şirketimizin veri akışlarından çıkarılması için öngörülen silme, yok etme veya anonimleştirme faaliyetleri Şirketimiz tarafından periyodik olarak yerine getirilmekte ve faaliyetlerin hukuka uygun olarak yerine getirilmesi denetlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kişisel verilerin işlenme şartları, diğer bir ifade ile hukuka uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilemez. Şirketimizin kişisel verileri işlemesinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnız biri olabileceği gibi birden fazla şartın aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olması da mümkündür.

a. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Aşağıda ayrıntıları ile belirtilen diğer kişisel veri işleme şartlarının mevcut olmadığı durumlarda Şirketimiz tarafından, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olması sağlanarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde kişisel verileri işlenebilmektedir. Kişisel veri işleme faaliyeti, Kanunda yer alan açık rıza dışındaki şartlardan birine dayanıyorsa, bu durumda ilgili kişiden açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Şirketimiz veri sahibinin kişisel verilerini, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde açık rıza aramaksızın işlemektedir.

c. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz tarafından, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

ç. Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Şirketimiz tarafından, Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veri sahibinin kişisel verileri açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

d. Veri Sorumlusu Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirme İçin Kişisel Veri İşleme Faaliyeti Yürütülmesinin Zorunlu Olması

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, hukuki yükümlülükleri yürürlükteki mevzuat kapsamında yerine getirirken kişisel veri işleme faaliyetinde bulunması zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

e. Veri Sahibinin Kişisel Verilerini Alenileştirmiş Olması

Şirketimiz tarafından, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

f. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz tarafından, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

g. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Şirketimiz tarafından, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için ve Şirket ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde sayılmıştır. Bu özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği ilave tedbirler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

III. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ, KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE AKTARILMA AMAÇLARI

1. Kişisel Veri Sahipleri

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişiler aşağıda açıklanmıştır.

Çalışan : Şirketimizle yapmış olduğu iş sözleşmesi gereği Şirketimiz uhdesinde bulunan tüm birimlerde görevlendirilen gerçek kişilerdir.

Çalışan Adayı : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Müşteri : Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan veya yararlanmış olan gerçek kişilerdir.

Potansiyel Müşteri : Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulanabileceği ve müşteri haline gelebileceği değerlendirilen gerçek kişilerdir.

Şirket İş Ortağı : Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerde (iş ortağı, tedarikçi, bayi gibi) çalışanlar, hissedarlar ve yetkililer olmak üzere, tüm gerçek kişileri ifade eder.

Şirket Yetkilisi : Şirketimizin yönetim kurulu üyesi veya diğer pozisyonlarda çalışan yetkili gerçek kişilerdir.

Şirket Hissedarı : Şirketimizin hissedarı gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi : İşbu Politikada yer alan herhangi bir Kişisel Veri Sahibi kategorisine girmeyen diğer kişileri ifade eder. (Eski çalışan, kefil vb.)

Ziyaretçi : Şirketimizin sahip olduğu yerleşkeleri veya internet sitemizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişileri ifade eder.

2. Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanunda ve ilgili yasal mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

Aile Bireyleri/Yakın Bilgisi : Yürütülen faaliyetler çerçevesinde veya Şirketimizin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla, kişisel veri sahibinin aile bireyleri, yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilere ait kimlik ve iletişim bilgileridir. (Eş, anne, baba, çocuk vb. bilgiler)

Çalışan Adayı Bilgisi : Şirketimize çalışan olmak için başvurmuş ve çalışan olma ihtimali olan kişilere ilişkin her türlü kişisel verilerdir.

Denetim ve Teftiş Bilgisi : Şirketimizin ticari faaliyetlerinde ön gördüğü stratejilere uyum ve yürütülen faaliyetlerin hukuka uygunluğu konusunda yapılan denetim ve teftişlerde işlenen her türlü kişisel verilerdir.

Finansal Bilgi : Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurduğu hukuki ilişkinin türüne göre ortaya konulan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel verilerdir. (Banka hesap numarası, alacak/borç bilgisi, banka kart bilgileri, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi vb. bilgiler)

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi : Şirketimizin yerleşkesinde yer alan fiziksel mekanlara girişte ve bu fiziksel mekanlarda kalınan sürede alınan bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel verilerdir. (Kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. bilgiler)

Görsel ve İşitsel Bilgiler : Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan fotoğraf, kamera ve ses kayıtları ve bu tür kayıtların yer aldığı tüm kişisel verilerdir.

Hukuki İşlem Bilgisi : Şirketimizin hukuki alacak ve haklarının tespiti ve takibi, borçlarının ve kanuni yükümlülüklerin ifasına yönelik işlenen kişisel verilerdir.

İletişim Bilgisi : Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri sahibiyle iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir. (Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi vb. bilgiler.)

İşlem Güvenliği Bilgisi : Her türlü faaliyetin yürütülmesi esnasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel verilerdir. (Log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri vb. bilgiler.)

İşlem Bilgisi : Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel verilerdir. (Anket bilgisi, ürün veya hizmet sunulan müşterilerin talimat ya da taleplerine ilişkin beyan bilgisi, alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi vb. veriler)

Kimlik Bilgisi : Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir. (Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.)

Lokasyon Bilgisi : Yürütülen faaliyetler çerçevesinde kişisel veri sahibinin bulunduğu yerin konumuna ilişkin her türlü kişisel verilerdir. (GPS verisi, seyahat bilgisi vb. bilgiler)

Müşteri Bilgisi : Şirketimizin sunduğu hizmet veya ürünlerden faydalanan kişilere ilişkin her türlü kişisel verilerdir. (Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, faydalanılan ürün veya hizmetlere ilişkin talep veya talimatlara ilişkin bilgiler vb. bilgiler)

Özel Nitelikli Kişisel Bilgi : Kanunun 6. maddesinde belirtilen, kişisel veri sahiplerinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özlük Bilgisi : Şirketimiz ile işçi-işveren hukuki ilişkisi içerisinde bulunan tüm gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel verilerdir.

Pazarlama Bilgisi : Sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanan kişisel veri sahiplerinin ihtiyaçları, beğenileri, şikayetleri ve kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi ve bu kapsamda kişisel veri sahiplerine özel ürün ve hizmet sunulmasına ilişkin işlenen her türlü kişisel verilerdir.

Talep/Şikayet Bilgisi : Şirketimize yöneltilmiş her türlü şikayet ve taleplerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin kişisel verilerdir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,

 • Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,

 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması,

 • Yasal mevzuat kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

 • Kurumsal işleyişin sağlanması,

 • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması,

 • Hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,

 • Veri güvenliğinin ve veri tabanın sağlanması,

 • Ticari faaliyetler kapsamındaki ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere en uygun şekilde sunulması, tanıtımı ve ilgili kişilere önerilmesi amacıyla birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yerine getirilmesi;

 • Şirketimizle iş ortaklığı, tedarikçilik veya bayilik gibi iş ilişkisi içerisinde bulunanlarla ilişkilerin yönetilmesi

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi hakkında ilgili kişilerin görüşlerinin kaydedilmesi ve bu görüşler doğrultusunda kalite yapılandırılmasının yapılması,

 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Şirketimiz uhdesinde yer alan araç-gereç, ürün ve her türlü paydaşın (çalışan/ziyaretçi gibi) güvenliğinin sağlanması,

amaçlarıyla ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan amaçlar dahilinde doğruluk ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz kişisel verileri; Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemlerde dahil gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak, gizliliğe riayet ederek, yüksek hassasiyet ve özen göstererek; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla özel kurum ve kişilere aktarabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasında göz önünde bulundurulacak şartlar aşağıda açıklanmıştır.

 • Kişisel veri sahibinin veri aktarılmasına ilişkin açık rızasının bulunması,

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

 • Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından aktarılmasının Şirketimizin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Ayrıca kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri, Kurul tarafından öngörülen yöntemlerde dahil gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak, gizliliğe riayet ederek, yüksek hassasiyet ve özen göstererek, işbu Politikada yer alan ilke ve esaslar dahilinde ve aşağıda açıklanan şartların mevcut olması halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Ayrıca özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.IV. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla aşağıda ayrıntıları ile açıklanan gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1. İdari Tedbirler

 • Şirketimiz tarafından, Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğu ortaya konulmuş ve bu konuya ilişkin kişisel veri envanteri hazırlanmış, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıplar doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Bu riskler belirlenirken;

- Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı,

- Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği,

- Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmıştır. Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra; söz konusu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiş, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmuştur.

 • Kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe ilişkin, çalışanların sınırlı bilgileri olsa dahi ilk müdahaleyi yapmaları, kişisel veri güvenliğinin sağlanması konusunda büyük önem taşıdığından, şirket çalışanlarımız periyodik bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularla alakalı olarak eğitimlere tabi tutulmaktadır.

 • Kişisel veri güvenliğini ihlal etmeye yönelik saldırıların yanı sıra, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması ya da paylaşılması gibi konular başlıca kişisel veri güvenliği ihlallerindendir. Bu ihlaller, kullanıcıların dikkatsizlik, dalgınlık veya tecrübesizlik gibi zayıf yönlerinin kullanılması suretiyle kötü amaçlı yazılım içeren elektronik posta ekinin açılması veya elektronik postanın yanlış alıcıya gönderilerek kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişimine açılması şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çalışanlarımız, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında eğitimlere tabi tutulmakta, çalışanlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları yapılmakta ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulması sağlanmaktadır.

 • Şirketimiz nezdinde çalışan herkesin hangi konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenmekte ve çalışanlarımızın bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olması sağlanmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, çalışanlarımızın işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik anlaşmaları imzalamaları istenmekte, özellikle kişisel veri işlenmesinde görevli personelle de ayrıca gizlilik anlaşması imzalanmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, çalışanların kişisel verilerin korunmasında uygulanan güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması durumunda ilgilisi hakkında disiplin süreci başlatılmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürlerde önemli değişikliklerin meydana gelmesi halinde; yapılacak yeni eğitimlerle bu değişikliklerin, çalışanların bilgisine sunulması ve kişisel veri güvenliğine ilişkin tehditler hakkındaki bilgilerinin güncel tutulması sağlanmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politika ve prosedürler kapsamında; düzenli olarak kontroller yapılmakta, yapılan kontroller belgelenmekte, geliştirilmesi gereken hususlar belirlenmekte ve gerekli güncellemeler yerine getirildikten sonra da düzenli olarak kontrollere devam edilmektedir.

 • Şirketimiz tarafından, yetkisiz erişimin önüne geçilebilmesi için kişisel veri işleme amaçlarına uygun olmasına rağmen, veri sorumlularının sıklıkla erişimi gerekmeyen ve arşiv amaçlı tutulan kişisel verilerin, daha güvenli ortamlarda muhafaza edilmesi ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin ise kişisel veri saklama ve imha politikası ile kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yönetmeliğine uygun ve güvenli bir şekilde imha edilmesi sağlanmaktadır.

2. Teknik Tedbirler

 • Şirketimiz tarafından, kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin siber güvenliği güvenlik duvarı ve ağ geçidi ile sağlamakta ve bu sitemlerin düzenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir.

 • Şirketimiz tarafından, kişisel veri içeren sistemlere erişim sınırlandırılmaktadır. Bu kapsamda çalışanlarımıza, yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmakta ve kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmaktadır. Söz konusu şifre ve parolalar oluşturulurken, kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonların tercih edilmesi sağlanmaktadır. Yine bu hususlara bağlı olarak, Şirketimiz erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturmuş ve ayrı bir erişim politika ve prosedürü oluşturularak bu politika ve prosedürlerin uygulamaya alınması sağlanmıştır.

 • Ayrıca Şirketimiz tarafından; kişisel veri içeren sistemlere şifre girişi deneme sayısı sınırlandırmakta, düzenli aralıklarla şifre ve parolaların değiştirilmesi sağlanmakta, yönetici hesabı ve admin yetkisi sadece ihtiyaç olunan durumlarda kullanılması için açılmakta ve Şirketimizle ilişikleri kesilen çalışanlar için zaman kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin kapatılması gibi yöntemlerle erişimler sınırlandırılmaktadır.

 • Şirketimiz, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünleri kullanmakta ve bu ürünleri güncel tutarak gereken dosyaların düzenli olarak taranmasını sağlamaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığı periyodik olarak kontrol edilmekte, bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi için periyodik olarak gerekli çalışmalar yapılmakta, tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydı düzenli olarak tutulmakta (log kayıtları gibi), uzman personel tarafından güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması sağlanmakta, resmi bir raporlama prosedürü oluşturularak çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetleri ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi sağlanmaktadır.

 • Ayrıca Şirketimiz tarafından; güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçları düzenli olarak kontrol edilmekte, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmekte, bilişim sistemlerinin bilinen zafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zafiyet taramaları ve sızma testleri yapılmakta ve ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından; bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda delillerin toplanması ve güvenli bir şekilde saklanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, yerleşkelerimizde kişisel verilerin yer aldığı cihazların ve kağıtların çalınması veya kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır. Aynı şekilde, kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamlar dış risklere (yangın, sel vb.) karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu ortamlara giriş / çıkışlar sadece yetkili kişilerin girebileceği şekilde kartlı kilit sistemi ile kontrol altına alınmaktadır. Şirketimiz tarafından, aynı seviyedeki önlemler yerleşkemiz dışında yer alan ve Şirketimize ait kişisel veri içeren kağıt ortamları, elektronik ortam ve cihazlar için de alınmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, çalışanlarımızın şahsi elektronik cihazlarının, bilgi sistem ağına erişim sağlaması da güvenlik ihlali riskini arttırdığından bunlar için de yeterli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, kişisel veri güvenliğinin sağlanması için kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar, sunucular, yedekleme cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazlar ek güvenlik önlemlerinin olduğu başka bir odada muhafaza edilmekte, kullanılmadığı zaman kilit altında tutulmakta, giriş çıkış kayıtlarının tutulması gibi fiziksel güvenliğin arttırılmasına ilişkin önlemler de alınmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol yetkilendirmesi ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda şifre anahtarı, sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamda saklanmakta ve yetkisiz erişim önlenmektedir. Benzer şekilde, kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar da kilitli bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamlarda saklanmakta, söz konusu evraklara yetkisiz erişim önlenmektedir.

 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunması hususunda, güvenlik gereksinimleri göz önünde bulundurularak yeni sistemlerin tedariği, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

 • Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallerde Şirketimizin yedeklenen verileri kullanarak en kısa sürede faaliyete geçmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından; yedeklenen kişisel veriler sadece sistem yöneticisi tarafından erişilebilir halde tutulmakta, veri seti yedekleri ağ dışında tutulmaktadır. Tüm yedeklerin fiziksel güvenliği de sağlanmaktadır.

3. Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Tedbirler

Kanununun 6. maddesinde; “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedür belirlenmiştir.

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

 • Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmekte,

 • Gizlilik sözleşmeleri yapılmakta,

 • Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmakta,

 • Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmekte,

 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmakta ve bu kapsamda, Şirketimiz tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade alınmaktadır

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise;

 • Veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte,

 • Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmakta,

 • Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmakta,

 • Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmakta,

 • Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmakta,

 • Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi ile erişim sağlanmaktadır.

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;

 • Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmakta,

 • Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

 • Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa

 • Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmakta,

 • Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmakta,

 • Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya Sftp yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmekte,

 • Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

V. BÖLÜM - VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirketimiz Kanunun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin temini sırasında kişisel veri sahiplerini açık ve şeffaf bir şekilde aydınlatmaktadır. Bu aydınlatma kapsamında; varsa Şirket temsilcisinin kimliği, Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz veri sahiplerinin aydınlatılmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri de almaktadır.

a. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinin düzeltilmesine ve kişisel verilerinin silinme veya yok edilmesine ilişkin talep ettiği işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

b. Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları

Kişisel veri sahipleri; yukarıda belirtilen haklarını (Bölüm 5.1.a) kullanmak için kimlik ve iletişim bilgileriyle kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğinde belirtilen şartları taşıyan talebini Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No.16/4 1-2-3 Yenimahalle / Ankara / Türkiye adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla, info@fatihecza.com.tr e-posta adresine , fatihecza@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilir.

c. Başvurulara Cevap Verme

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları yasal mevzuata uygun olarak zamanında ve gerekli yeterlilikte sonuçlandırmak üzere tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmekte ve gerek görülen durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirketimiz tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanmaktadır.

Şirketimiz; kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin talebini öngörülen usule uygun olarak iletmesi halinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

d. Kişisel Veri Sahibinin Şikayette Bulunma Hakkı

Şirketimiz tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

VI. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanunun 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler, resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

a. Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci

Kişisel verilerin silinmesi işleminde Şirketimiz tarafından izlenen süreç aşağıda açıklanmıştır.

 • Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel veriler belirlenmekte,

 • Erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcılar tespit edilmekte,

 • İlgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkileri ve yöntemleri tespit edilmekte,

 • İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemleri kapatılmakta ve ortadan kaldırılmaktadır.

b. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri

Şirketimiz tarafından, kişisel veriler çeşitli kayıt ortamlarında saklanabildiklerinden kayıt ortamlarına en uygun yöntemle silinmektedir. Şirketimizin kişisel verilerin silinmesinde uyguladığı yöntemler aşağıda açıklanmıştır.

 • Şirketimiz tarafından, kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinmektedir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

 • Şirketimiz tarafından, merkezi sunucuda yer alan ofis dosyalarında bulunan kişisel veriler, dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması suretiyle silinmektedir.

 • Şirketimiz tarafından, taşınabilir medyada bulunan ve flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanmakta ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinmektedir.

 • Şirketimiz tarafında, veri tabanlarında bulunan kişisel veriler, bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmektedir.

2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

a. Kişisel Verilerin Bulunduğu Sistemlerin Yok Edilme Yöntemleri

Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilmekte ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre aşağıda yer verilen yöntemlerden bir ya da birkaçının kullanılmasıyla tek tek yok edilmektedir.

 • De-manyetize Etme: Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek gayet yüksek değerde bir manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

 • Fiziksel Yok Etme: Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanmaktadır.

 • Üzerine Yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemidir. Bu işlem özel yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.

 • Ağ cihazları (switch, router vb.): Söz konusu cihazların içindeki saklama ortamları sabittir. Ürünler, çoğu zaman silme komutuna sahiptir ama yok etme özelliği bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle bu cihazların yok edilmesi sağlanmaktadır.

 • Flash tabanlı ortamlar: Flash tabanlı sabit disklerin ATA (SATA, PATA vb.), SCSI (SCSI Express vb.) ara yüzüne sahip olanları, destekleniyorsa “block erase” komutunu kullanmak, desteklenmiyorsa üreticinin önerdiği yok etme yöntemini kullanmak ya da yukarıda belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçını kullanmak suretiyle yok edilmektedir.

 • Manyetik bant: Verileri esnek bant üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp de-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmektedir.

 • Manyetik disk gibi üniteler: Verileri esnek (plaka) ya da sabit ortamlar üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp de-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmektedir.

 • Mobil telefonlar (Sim kart ve sabit hafıza alanları): Taşınabilir akıllı telefonlardaki sabit hafıza alanlarında silme komutu bulunmakta, ancak çoğunda yok etme komutu bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçını kullanmak suretiyle yok edilmektedir.

 • Optik diskler: CD, DVD gibi veri saklama ortamlarıdır. Yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmektedir.

 • Kağıt ve Mikrofiş Ortamları: Söz konusu ortamlardaki kişisel veriler, kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana ortamın yok edilmesi gerekir. Şirketimiz tarafından bu işlem gerçekleştirilirken kişisel veri kayıt ortamı, kağıt imha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta, yatay ve dikey olarak, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölünmektedir.

3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Şirketimiz, bir kişisel verinin silinmesi ya da yok edilmesi yerine anonim hale getirilmesine karar verirken;

 • Anonim hale getirilmiş veri kümesinin bir başka veri kümesiyle birleştirilerek anonimliğin bozulamaması,

 • Bir ya da birden fazla değerin bir kaydı tekil hale getirebilecek şekilde anlamlı bir bütün oluşturamaması,

 • Anonim hale getirilmiş veri kümesindeki değerlerin birleşip bir varsayım veya sonuç üretebilir hale gelmemesi.

şartlarının bulunmasına bakmaktadır. Bu riskler sebebiyle Şirketimiz, anonim hale getirdikleri veri kümeleri üzerinde bu maddede sıralanan özellikler değiştikçe kontroller yapmakta ve anonimliğin korunmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi işlemi, kişisel veri saklama ve imha politikasında belirtilen esaslara uygun olarak aşağıda açıklanan yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

a. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirme Yöntemleri

Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Şirketimiz aşağıda açıklanan yöntemleri kullanarak kişisel verileri anonim hale getirmektedir.

 • Değişkenleri Çıkartma: Değişkenlerden birinin veya birkaçının tablodan bütünüyle silinerek çıkartılmasıyla sağlanan bir anonim hale getirme yöntemidir. Şirketimiz tarafından bu yöntem, değişkenin yüksek dereceli bir tanımlayıcı olması, daha uygun bir çözümün var olmaması, değişkenin kamuya ifşa edilemeyecek kadar hassas bir veri olması veya analitik amaçlara hizmet etmiyor olması gibi sebeplerle kullanılmaktadır.

 • Kayıtları Çıkartma: Bu yöntemde veri kümesinde yer alan tekillik ihtiva eden bir satırın çıkartılması ile anonimlik kuvvetlendirilir ve veri kümesine dair varsayımlar üretebilme ihtimali düşürülür.

 • Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde amaç veri kümesini daha güvenli hale getirmek ve tahmin edilebilirlik riskini azaltmaktır. Belli bir kayda ait değerlerin yarattığı kombinasyon çok az görülebilir bir durum yaratıyorsa ve bu durum o kişinin ilgili toplulukta ayırt edilebilir hale gelmesine yüksek olasılıkla sebep olabilecekse istisnai durumu yaratan değer Şirketimiz tarafından “bilinmiyor” olarak değiştirilmektedir.

 • Genelleştirme: İlgili kişisel veriyi özel bir değerden daha genel bir değere çevirme işlemidir. Şirketimiz tarafından bu yöntem, raporlar üretirken ve toplam rakamlar üzerinden yürütülen konularda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak elde edilen yeni değerler gerçek bir kişiye erişmeyi imkansız hale getiren bir gruba ait toplam değerler veya istatistikleri göstermektedir.

 • Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlama yöntemi belli bir değişken için bir kategori tanımlayarak bu kategorinin yarattığı gruplama içinde kalan değerleri birleştirerek elde edilir. Şirketimiz tarafından bu yöntem genellikle belli bir değişkendeki değerlerin düşük veya yüksek olanlarının bir araya toplanması ve bu değerlere yeni bir tanımlama yapılması suretiyle kullanılmaktadır.

 • Global Kodlama: Global kodlama yöntemi, alt ve üst sınır kodlamanın uygulanması mümkün olmayan, sayısal değerler içermeyen veya numerik olarak sıralanamayan değerlere sahip veri kümelerinde kullanılan bir gruplama yöntemidir. Genelde belli değerlerin öbeklenerek tahmin ve varsayımlar yürütmeyi kolaylaştırdığı hallerde kullanılır. Şirketimiz tarafından bu yöntem, seçilen değerler için ortak ve yeni bir grup oluşturularak veri kümesindeki tüm kayıtların bu yeni tanım ile değiştirilmesi suretiyle kullanılmaktadır.

 • Mikro Birleştirme: Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Böylece o değişkenin tüm veri kümesi için geçerli olan ortalama değeri de değişmeyecektir.

 • Veri Değiş Tokuşu: Veri değiş tokuşu yöntemi, kayıtlar içinden seçilen çiftlerin arasındaki bir değişken alt kümeye ait değerlerin değiş tokuş edilmesiyle elde edilen kayıt değişiklikleridir. Şirketimiz tarafından bu yöntem, temel olarak kategorize edilebilen değişkenler için kullanılmaktadır ve ana fikir değişkenlerin değerlerini bireylere ait kayıtlar arasında değiştirerek veri tabanına dönüştürülmesidir.

 • Gürültü Ekleme: Şirketimiz bu yöntemle, seçilen bir değişkende belirlenen ölçüde bozulmalar sağlamak için ekleme ve çıkartmalar yapmaktadır. Bu yöntem çoğunlukla sayısal değer içeren veri kümelerinde uygulanır.

 • K-anonimlik: Bir veri kümesindeki belirli alanlarla, birden fazla kişinin tanımlanmasını sağlayarak, belli kombinasyonlarda tekil özellikler gösteren kişilere özgü bilgilerin açığa çıkmasını engellemek için geliştirilmiştir. Şirketimiz tarafından kullanılan bu yöntemle, bir veri kümesindeki değişkenlerden bazılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan kombinasyonlara ait birden fazla kayıt bulunması halinde, bu kombinasyona denk gelen kişilerin kimliklerinin saptanabilmesi olasılığı azaltılmaktadır.

 • L-çeşitlilik: Bu yöntem aynı değişken kombinasyonlarına denk gelen hassas değişkenlerin oluşturduğu çeşitliliği dikkate almaktadır. Şirketimiz tarafından bu yöntem kullanılarak, her bir grubun içinde belli bir çeşitlilik yaratılmasına dikkat edilmesi suretiyle maskeleme yöntemi kullanılmaktadır.

 • T-yakınlık: Kişisel verilerin, değerlerin kendi içlerinde birbirlerine yakınlık derecelerinin hesaplanması ve veri kümesinin bu yakınlık derecelerine göre alt sınıflara ayrılarak anonim hale getirilmesi sürecidir.

Şirketimiz, yukarıdaki yöntemlerden hangilerinin uygulanacağına temin edilen kişisel verinin niteliğine bakarak karar vermektedir. Şirketimiz anonim hale getirilen kişisel veriyi aktardığı diğer kurum ve kuruluşların bünyesinde olduğu bilinen ya da kamuya açık bilgilerin kullanılması ile söz konusu verinin yeniden bir kişiyi tanımlar nitelikte olup olmadığını, yapacağı sözleşmelerle ve risk analizleriyle kontrol etmektedir.

VII. BÖLÜM – KANUN VE POLİTİKANIN UYGULAMA KAPSAMI

Kanunun 28. maddesine göre, aşağıda belirtilen haller hem Kanunun hem de işbu Politikanın uygulama kapsamı dışındadır.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, işbu Politikada sayılan haklarını kullanamayacaklardır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.